Turkish (Turkiye)
Öğretim Avrupa Diller Ortak Çerçeve Metni

Avrupa Diller Ortak Çerçeve MetniA1'den C2'ye kadar dil seviyelerinin tanımları. 

Fransızca öğrenmek için seçtiğiniz zaman ve ayıracağınız süre ne olursa olsun, size en uygun dersleri sunuyoruz.  

Avrupa Diller Ortak Çerçeve Metni'nin başlıca iki amacı vardır: Öğrenenin neler bilmesi gerektiğini ortak bir zemin üzerine oturtarak pedagojik metotları düzenlemek ve kesin ve açıklayıcı seviyeler belirleyerek öğrenenin kendisini değerlendirebilmesini sağlamak.

A1/A2 Düzeyi: Temel Kullanıcı. Sınırlı Fransızca bilgisi
B1/B2 Düzeyi : Bağımsız Kullanıcı. Geniş Fransızca bilgisi.
C1 Düzeyi: İleri Düzey Kullanıcı. İyi Fransızca bilgisi.
C2 Düzeyi : Mükemmel Düzeyde Kullanıcı. Mükemmel Fransızca bilgisi. 

Bu seviyelere ek olarak Azurlingua size başka bir seviye daha sunuyor: 

A0 : İlk başlangıç seviyesi. Hiçbir Fransızca bilgisine sahip değil. 

Fransızca seviyeniz nedir?
Öğretmen ekibimiz tarafından hazırlanan online Fransızca testi ni yaparak seviyeniz hakkında yaklaşık bir bilgi edinebilirsiniz.

Derslerin İletişim Amaçları  

Fransızca derslerimiz, her dil düzeyi için (temel kullanıcı, bağımsız kullanıcı, ileri düzey kullanıcı, mükemmel düzeyde kullanıcı) iletişim amaçlarını (dinleme, bir konuşmaya katılma, kendini kesintisiz bir şekilde sözlü olarak ifade edebilme,okuma ve yazma) belirleyen Avrupa Diller Ortak Çerçeve Metni'ne uygun bir şekilde ilerlemektedir. Bu sınıflandırmanın faydası, öğreniminizin her aşamasında ve tüm hayatınız boyunca size ilerlemenizi ölçme fırsatı vermesidir.

Avrupa Diller Ortak Çerçeve Metni


DİNLEME
OKUMA
KARŞILIKLI KONUŞMA
SÖZLÜ ANLATIM
YAZILI ANLATIM
A1
Kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir. Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir. Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi, anlamadığında başka bir şekilde tekrar söylemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilir. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilir. Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir. Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilir. Örneğin; Tatil kartpostalı gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilir. Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.
A2-1 Tanıdık durumlarla ilgili daha önce karşılaşıp duyduğu ifadeleri ayırt edebilir. Çok kısa bir konuşma içinde sayıları, rakamları ve kişileri anlatan basit kelimeleri anlayabilir. Yazılı metinlerde daha önce karşılaşmış olduğu ifadeleri anlayabilir. Kişisel bir yazışmada veya bildik bir konuyu ele alan bir metinde anlatılanların ana temalarını anlayabilir. Tanıdık ve basit (tanışma, alışveriş, bilgi sorma) konularda karşısındaki kişinin anlamakta çok zorlanmayacağı şekilde diyaloğa girebilir. Kendisini, ailesini ve arkadaşlarını (kimlik bilgileri, iş bilgileri, hobileri ve yaşadığı yer bilgileri) birkaç basit cümleyle tanıtabilir. Sözlü olarak iletilmiş basit bir bilgiyi 2-3 cümleyle yazabilir.
A2-2 Daha önce duymadığı ama bildik konulara ilişkin basit ifadeleri anlayabilir. Açık ve kısa bir şekilde ifade edilen çalışma yönergelerini anlayabilir. Cümlelerin içinde geçen sayı ve rakamları anlayabilir. Sadece çok az bilinmeyen yapı ve kelime içeren basit ve çok kısa metinlerin temel düşüncesini anlayabilir. Bildik bir konu ya da alan hakkındaki bilgi verici bir metinde bir bilgiyi bulabilir. Çok kısa bir konuşma içinde, sorular sorabilir ve bildik konularda cevapları uzun açıklamalar ya da kişisel tutum almayı gerektirmeyecek sorulara cevap verebilir. Birkaç cümle ve basit dilsel araçlarla kişisel durumunu anlatabilir ve konuşmanın konusuyla (eğitim, zevkler) ilgili olarak kendisi hakkında en önemli bilgileri özetleyebilir. Dokümanlardan destek alarak ya da sözlük kullanarak kısa ve basit bir not ya da mesaj yazabilir. Yazılı üretimin genel anlamı dilsel bazı hatalara rağmen anlaşılabilir.
A2-3 Tanıdık bir konu hakkındaki bir tartışmanın konusunun ne olduğunu anlayabilir. Kısa bir ifade içinde, en yaygın zaman değişikliklerini ve mantık bağlantılarını ifade eden kelime ve kelime gruplarını ayırt edebilir, basit cümleleri anlayabilir. Tanıdık bir konu ya da alanla ilgili kısa ve basit bir yazışma ya da metnin temel düşüncesini anlayabilir. Bir yazıdaki mantık ve kronoloji ilişkilerini kuran bağlaçları ayırt edebilir.Basit ve alışıldık bir durumda, basit ve direk bir bilgi alışverişi olmak kaydıyla, aktiviteleri veya tanıdık konular hakkında hazırlanmadan konuşabilir. Bu konuşma sırasında anlamayı zorlaştıran çok az dilsel hata yapar. Basit dilsel araçlar kullanarak birkaç cümleyle geçmiş bir deneyimi (staj, iş) anlatabilir. Kendini tanıtmak, teşekkür etmek veya kendinden bahsetmek için kişisel bir mektup yazabilir. Bir soruya cevaben kısa bir mesaj ya da not yazabilir. Anlamayı engelleyecek hataları düzeltmek için yazdığını birkaç kez okuması gerekir.
B1-1 Kısa bir anlatım içinde, anlatılan olayların örgüsünü anlayıp kişi ve yerlerin bu olaylarla ilişkilerini kurabilir. Aynı zorluktaki tüm sesli dokümanlarda ana fikri anlayabilir. Basit ve fazla uzun olmayan bir yazışma ya da metnin yapısını ayırt edebilir. Bildik bir konu hakkındaki bir metin ya da yazışmadaki temel olayları anlayabilir. Hem kısa bilgi alışverişleri hem de kendi kişisel durumu (aile, hobiler, iş, eğitim) ile ilgili konularda bilgi alışverişleri içeren bir konuşmaya katılabilir.  Tanıdık bir konuda basit bilgiler verebilir. Bir deneyimini ya da bir olayı, birkaç basit cümleyle tutarlı bir şekilde anlatabilir. Fikrini ifade edebilir. Tanıdık bir konu hakkında basit ve tutarlı bir metin yazabilir Kişisel bir mektup yazabilir. Yazdıklarını tekrar okuyarak önemli dilsel hataları düzeltebilir.
B1-2 Bildik bir konudaki 2 dakikadan az süren bir tartışmada, eğer kendilerini açıkça ifade ediyorlarsa, konuşmacıların aldıkları tutumları anlayabilir.  Bilgi verici bir dokümanda spesifik bir bilgiyi tespit edip anlayabilir.  Daha uzun bir dinletide,  konusu tanıdık olmak şartıyla olayların örgüsünü anlayabilir. Standart bir dilde yazılmış her kısa metin ve kişisel mektupta, profesyonel, ailevi ya da bilinen bir konuyla ilgili genel temel bilgileri anlayabilir. Çok fazla zorlanmadan bir konuşmaya katılabilir ve konuşmacıların tanıdık konular dışına çıkmalarından çok sıkıntı duymaz. Söyleyeceği kelimeleri düşünmesi ve konuşmacılardan yardım istemesi gerekir. Fikirlerini tutarlı bir biçimde sunarak planlarını ve fikirlerini kısaca ortaya koyup savunabilir. En az 10 satırlık bir metinde, fazla sözlük kullanmadan olayları anlatabilir, bir staj ya da deneyimlerini özetle açıklayabilir ve izlenimlerini anlatabilir.
B1-3 Tanıdık bir konu hakkında en az 2 dakikalık bir sesli dokümanın detayını anlayabilir. Ürünler ve hizmetler hakkındaki teknik bir bilgiyi anlayabilir. Bir tartışmanın farklı taraflarının öne sürdükleri ileri seviyede argümanları açıkça ifade edilmeleri şartıyla anlayabilir. Standart bir dille yazılmış olmak şartıyla, çalışılan bir konu veya bilinen profesyonel bir konuyla ilgili 40 satırdan az, her metin ya da yazışmanın temel düşüncesini anlayabilir. Fransızca konuşulan ülkelere yapılan bir seyahatte karşılaşılabilecek çoğu durumla başa çıkabilir. Alışık olduğu ya da kişisel ilgi alanıyla ilgili günlük hayata dair konulardaki konuşmalara hazırlıksız katılabilir. Bir roman ya da filmdeki olayları anlatıp, bunlarla ilgili kendi düşüncelerini mantık ve kronoloji ilişkileri kuran bağlaçlar kullanarak tanımlayabilir. Bildik konularda zorluk çekmeden kişisel bir mektup ya da basit bir metni, dilsel hataların anlamayı engelleyecek kadar çok olmadığının sağlamasını yaparak yazabilir.
B2
Bildik konularda belli bir uzunluktaki bir sunumu veya tartışmayı izleyebilir. Standart bir dil kullanılması şartıyla gazetelerin, televizyon haberlerinin ve filmlerin büyük bölümünü anlayabilir. Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir. Çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir. Öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir. İlgi alanına giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilir. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir. İlgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilir. Olayların ve deneyimlerin kendisi için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilir.
C1
Belli konulardaki uzun sunumları ya da konuşmaları, televizyon programlarını ve filmleri izleyebilir. Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilir. Kullanacağı sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendisini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilir. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Düşünce ve fikirlerini açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşısındakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilir. Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmasını tamamlayabilir. Görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilir. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilir. Önemli olduğunu düşündüğü konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilir. Hedef belirlediği okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilir.
C2
Hızlı bile konuşulsa hiçbir konuşmayı anlamakta zorluk çekmez. Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilir. Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadelerde rahattır. Kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilir. Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmasını etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilir. Uygun bir üslupla açık, akıcı metinler yazabilir. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilir. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilir.


Avrupa Diller Ortak Çerçeve Metni'nin başlıca iki amacı vardır: Öğrenenin neler bilmesi gerektiğini ortak bir zemin üzerine oturtarak pedagojik metotları düzenlemek ve kesin ve açıklayıcı seviyeler belirleyerek öğrenenin kendisini değerlendirebilmesini sağlamak.

Avrupa Konseyi tarafından, “eşik seviyeleri” nin belirlenmesinden sonra oluşturulan ve otuz dilde yayımlanan Avrupa Diller Ortak Çerçeve Metni, yabancı dil eğitimi ve öğreniminin değişik basamaklarında ulaşılması gereken hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için gereken araçları seçmek için vazgeçilmez bir araçtır. 

Bu metin aynı zamanda, mümkün olduğunca tam bir şekilde, dil öğrenen bir kişinin o dilde iletişim kurabilmek amacıyla öğrenmesi gerekenleri (dilsel kapasite), etkin bir dilsel duruma gelmek için edineceği bilgi ve becerileri tanımlar.


Bu ortak araç, eğitim sistemleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanan iletişim zorluklarını aşmak ve böylece değerlendirme sonuçlarının uluslar arası karşılaştırmasına olanak sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Dil öğretimi/öğrenimiyle ve dil yetilerinin ölçülmesiyle ilgili kişilere (ders programı oluşturanlar, öğretmenler ve öğretmen yetiştirenler, dil öğrenenler)  hitap etmektedir.


Çerçeve metin sosyal hayatın farklı alanlarına dair durumlarda farklı görevler yerine getirmesi gereken 3 kullanıcı tipi belirlemiştir.

Temel kullanıcı: (A1 ve A2 düzeyleri)

Bağımsız kullanıcı: (B1 ve B2 düzeyleri)

Usta kullanıcı :(C1 ve C2 düzeyleri)


Bu konuda (« CECR pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer »)“Avrupa Diller Ortak Çerçeve Metni: öğrenmek, öğretmek, değerlendirmek.” adlı çalışmaya başvurmanızı ya da bütünüyle okumanızı öneririz.Püf Noktası

Elektrik prizleri bazı ülkelerde farklıdır. Bunu göz önünde bulundurup Fransa'ya uygun priz öngörün.

 

Les bonnes raisons de venir à Azurlingua...


Des sessions pour vrais débutants


Un label qualité reconnu par le gouvernement français.


Des tarifs et des offres "sur mesure" qui correspondent à vos attentes.


Une reconnaissance institutionnelle (partenariats universités).

11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !


NEW : Vous avez la possibilité de payer en 2,3 ou 4 fois sans frais.


Et d'autres encore
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Rejoignez-nous !

 
Sosyal Ağlar

Bizi Facebook'ta tavsiye edin !Bu sayfayı beğendiniz mi? ?
Öyleyse bu sayfayı daha popüler yapmak için bize yardım edin!


Azurlingua

Öğretmenler İçin Kurslar

Pedagojik Eğitimler

formation pour Professeurs

[lireplusprof url="profs/profs.html"]formations pour professeurs[/lireplusprof]

Yönetici Programı

 İş Fransızcanızı Kullanarak Praatik Yapın!

programme executive

Programme éxecutif pour Adultes


Bu blogun amacı Fransızcayı tarihi, müziği ve kültürü vasıtasıyla keşfetmektir.


Üye olduğumuz kurumlar
soufflecampus francecsnfla

Bize güveniyorlar

 SELFEE sınav merkezi